Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวกิจกรรม

สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ...

สรจ.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ...

ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุทัยธานี ...

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี ...

สรจ.อุทัยธานี ตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

กิจกรรม 5 ส ...

ประชุม หน.กรง.อุทัยธานี ...

สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางประเมินผลฯ ...

สรจ.อุทัยธานี ร่วมต้านโควิด-19 ...

TOP