Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงาสถานการณ์แรงงาน ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์ ไตรมาส 4 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 3 ปี 2563 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ...

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 1 ปี 2563 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2562 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2562 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2562 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2562 จังหวัดอุทัยธานี ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2561 ...

TOP