Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ...

สรจ.อุทัยธานี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ...

ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุทัยธานี ...

สรจ.อุทัยธานี จัดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน ครั้งที่ 2 ...

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี ...

ตรวจการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

สรจ.อุทัยธานี จัดตั้งชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ...

TOP