Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ...

การยื่นขอรับบำเหน็จชราภาพไต้หวัน ...

อุทัยธานีเกมส์ ...

กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนทำงานในต่างประเทศ ...

กองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ...

การขอคืนเงินประกัน ผู้ที่เคยไปทำงานประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ...

คุณธรรมหลัก 4 ประการ ...

ขอเชิญชวนบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ...

ประกาศปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานเป็นองค์กรคุณธรรม” ...

รับสมัครฝึกอบรมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ...

TOP