Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2554 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2553 ...

สรุปผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2553 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2552 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2552 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2552 ...

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2552 ...

TOP