Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ...

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ...

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ...

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ...

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ...

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ...

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ...

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ...

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ...

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ...

TOP