Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศ

เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ...

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ...

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ...

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ...

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ...

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ...

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ...

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ...

TOP