Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ITA ประจำปี 2567

O1. โครงสร้างสำนักงานแรงงานจังหวัด

O2. ข้อมูลผู้บริหาร

O3. อำนาจหน้าที่

O4. ข้อมูลการติดต่อ

O5. ข่าวประชาสัมพันธ์

O6. Q&A

O7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8. แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12. ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13.  E – Service

O14. รายการการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16. ความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17. รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทระพยากรบุคคลประจำปี

O20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

O24. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

O25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26. ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27. การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

O28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

O30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32. แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

167
TOP