Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

ข้อมูลผู้บริหาร สรจ.อุทัยธานี

ชื่อ – สกุล

นายจรัญ  โต๊ะหล๊ะ

ประวัติการศึกษา

ประวัติการดำรงตำแหน่งในการทำงาน

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

 

 

367
TOP