Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

รงจ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุม

pll_content_description

                  วันที่ 30 มกราคม 2560 นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้ (1) เวลา 09.30 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือน มกราคม 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 (2) เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) และ (3) เวลา 14.30 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2560 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า)

 

 
TOP