Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ

  นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ

  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
  • นางชนัญญา วาดพันธ์

   นางชนัญญา วาดพันธ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายนิรุธ ประชุมพร

    นายนิรุธ ประชุมพร

    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
    • นางสาวชลนิชา จุฬานนท์

     นางสาวชลนิชา จุฬานนท์

     เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ
    • นายอิทธิกร ไม้สนธิ์

     นายอิทธิกร ไม้สนธิ์

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม กรง.
  • นางสาวนิภาลักษณ์ พรมรักษา

   นางสาวนิภาลักษณ์ พรมรักษา

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   • นางรัชนีกร ชะโนภาส

    นางรัชนีกร ชะโนภาส

    พนักงานธุรการ ส4
    • นายณรงค์ วงษ์พา

     นายณรงค์ วงษ์พา

     พนักงานขับรถยนต์
    • นางอัมพร ชาวระหาญ

     นางอัมพร ชาวระหาญ

     พนักงานทำความสะอาด
540
TOP