Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

  นางสาวอุทัยวรรณ ศรีสุภรณ์รจนา

  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี
  • นางชนัญญา วาดพันธ์

   นางชนัญญา วาดพันธ์

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวเกวริน จันพลงาม

    นางสาวเกวริน จันพลงาม

    นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
    • นางสาวพิสมัย ทองไพรสันต์

     นางสาวพิสมัย ทองไพรสันต์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวธนัตชนก กองโย

     นางสาวธนัตชนก กองโย

     นักวิชาการแรงงาน
     • นางสาวจิราภา สมอาจ

      นางสาวจิราภา สมอาจ

      เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ
    • นางสาววิสสุตา เพชรรัตน์

     นางสาววิสสุตา เพชรรัตน์

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายอิทธิกร ไม้สนธิ์

      นายอิทธิกร ไม้สนธิ์

      เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วม กรง.
    • นายนพรัตน์ จิตร์โกศล

     นายนพรัตน์ จิตร์โกศล

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายสุวพัชร นกนวล

     นายสุวพัชร นกนวล

     นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวอินทิภรณ์ อยู่สุข

   นางสาวอินทิภรณ์ อยู่สุข

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางรัชนีกร ชะโนภาส

    นางรัชนีกร ชะโนภาส

    พนักงานธุรการ ส4
    • นายณรงค์ วงษ์พา

     นายณรงค์ วงษ์พา

     พนักงานขับรถยนต์
43
TOP