ข้อมูล/สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัด

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2561
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2560
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2560
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2560
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2560
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำไตรมาส 1 ปี 2560
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2559
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำไตรมาส 4 ปี 2559
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำไตรมาส 3 ปี 2559
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2558
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 2 ปี 2559
รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 1 ปี 2559
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 4 ปี 2558
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2558
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2558
สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2558
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2557
สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2557
สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2557
สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 2 ปี 2557
ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 4)
สถานการด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2557
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2556
สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 4 ปี 2556
สถานการณ์ด้านแรงงานไตรมาส 3 ปี 2556
สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ไตรมาส 2 ปี 2556
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2556