นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดอุทัยธานี ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน