สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติตามแผนการตรวจราชการ