สรจ.อุทัยธานี ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

             วันที่ 19 ธันวาคม 2560  นายเฉลิมพล  เนียมสกุล  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางเกษร วรรณศุกร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ พมจ.อน. และเจ้าหน้าที่่ กกล.รส.จ.อน.ประจำอำเภอเมืองฯ ออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้คำแนะนำให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน จำนวน 5 แห่ง รวมลูกจ้างทั้งสิ้น จำนวน 89 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 47 คน โดยเป็นประเภทกิจการไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ต.หนองจอก จำนวน 5 แห่ง  คือ นายสิทธิศักดิ์ จันทร มีลูกจ้างคนไทยเป็นชาย 4 คน หญิง 6 คน นายดวง แสนธิ มีลูกจ้างคนไทยเป็นชาย 10 คน หญิง 20 คน  นางปาน ขุนพิลึก มีลูกจ้างคนไทยเป็นชาย 13 คน หญิง 7 คน นางคำศิล นราจันทร์ มีลูกจ้างคนไทยเป็นชาย 6 คน หญิง 5 คน และนางคำ ใจลังกา มีลูกจ้างคนไทยเป็นชาย 7 คน หญิง 7 คน มีลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และการปฏิบัติที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แรงงานต่างด้าวและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน