สรจ.อุทัยธานี จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                     วันที่  6 - 7  ธันวาคม  2560  นายเฉลิมพล  เนียมสกุล  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี  นำคณะอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดอุทัยธานี  ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ  เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน  มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และศึกษาดูงาน ณ  ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ซึ่่งได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำให้อาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดอุทัยธานี  นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง  มีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่พี่เลี้่ยง เข้าร่วม จำนวน  70  คน