สื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงาน

 วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ไฟล์แนบขนาด
a4_ethchethenethth_enethkhethetheththeth.jpg338.38 KB
a4_ethchethkheththeth_enethkhethetheththeth.jpg347.14 KB