สรจ.อุทัยธานี จัดประชุมเตรียมความความพร้อมฯ

 นางนวรัตน์ เมรุทอง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

จัดประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี