โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติฯ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กำหนดจัดโครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 ในวันอังคาร ที่ 28 เมษายน 2558  ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์