ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

 

http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131