จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

 นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ แรงงานจังหวัดอุทัยธานี

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่

ร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ

(ONE STOP SERVICE) จังหวัดอุทัยธานี

มื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 5