ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดุทัยธานี

              นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วม

กระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ดร.อำมร เชาวลิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

นางศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายวิชัย คงรัตนชาติ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นางสมทรง ศิริรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม  นางสาวยุวรี ญาณเตโช ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน   ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีนายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวปาณี นาคะนาท นายอำเภอบ้านไร่ นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานีให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติ วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

เป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

กล่าวต้อนรับฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง

กล่าวต้อนรับฯ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

นายสุทธิพงษ์  โกศลวิริยะกิจ  แรงงานจังหวัดอุทัยธานี

กล่าวรายงานฯ ในพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีฯ

ร่วมตัดริบบิ้นกับนายบุญถิ่น  มั่นเกษวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  

เปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

ประธานในพิธีมอบวุฒิบัติแก่ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ จำนวน 40 ราย

และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

 

 

 

นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ทำพิธีเปิดตัวการให้บริการผ่านระบบ E Smart Block

 

 

นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

มอบของที่ระลึกแก่ประธานฯ

 

 

 

นายพูลศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน

ดร.อำมร เชาวลิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

นายบุญถิ่น มั่นเกษวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

นายสุรวุฒิ โชติธำรงกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง

ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ

อาสาสมัครแรงงานร่วมน้ำใจประสานพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

ถ่ายภาพร่วมกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เป็นที่ระลึก

 

 

ประธานและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมให้บริการ

ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศในงานพิธีเปิดศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดอุทัยธานี