การปรับค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ได้ดำเนินการจัดทำป้ายและแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดอุทัยธานี

เพื่อให้ประชาชนและภาคส่วนแรงงานในพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน


 

จัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5 x 3 เมตร  จำนวน  2  ป้าย

เพื่อประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการขนาดใหญ่

ได้แก่  บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด  และบริษัทบางกอกรับเบอร์ สหรัตน จำกัด  


 

 

 

 

จัดทำป้ายไวนิล (โรลอัพ) ขนาด 0.8 x 2 เมตร  จำนวน  1  ป้าย

เพื่อประชาสัมพันธ์ในการนำกิจกรรมออกหน่วยบริการในพื้นที่และหน้าสำนักงานฯ

 

 

 จัดทำป้ายไวนิล ขนาด 3 x 6 เมตร  จำนวน  1  ป้าย

เพื่อประชาสัมพันธ์หน้าบริษัท อินทนนท์ อินเชอร์ เซอร์วิส จำกัด

ซึ่งเป็นถนนสายหลักของจังหวัดอุทัยธานี