ประกาศกระทรวงแรงงาน

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการ

ที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน  มาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจน

ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  เทคโนโลยี

หรือความช่วยเหลืออื่นใด  เพื่่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการ

 

ไฟล์แนบขนาด
prakaas_203_raachkicchcchaa.pdf34.01 KB