โครงสร้างบุคคลากร

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 

 

นางศุภลักษณ์  ศรุติรัตน์วรกุล

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 

                                                       

                    นางเกษร  วรรณศุกร์                                          นางสาวอินทิภรณ์ อยู่สุข   

                นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                             จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน    

  

 

                                                             

                           นางชนัญญา วาดพันธ์                                          นางรัชนีกร  ชะโนภาส

                     นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                      พนักงานธุรการ ส3

 

  

                                                             

                         นางสาวดวงพร   ส่องสว่าง                                   นายเชาวฤทธิ์     เสาวมาลย์

            จนท.วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ                       พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

                                                                  

                                นายอิทธิกร  ไม้สนธิ์                                              นางกฤษณา  ชังขำ

                                จนท.ศูนย์บริการร่วม                                          พนักงานทำความสะอาด