โครงสร้างบุคคลากร

 

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี

  

 

 

 

 

นายเฉลิมพล  เนียมสกุล

แรงงานจังหวัดอุทัยธานี

 

  

 

 

                                                    

                  นางเกษร  วรรณศุกร์                                            นางสาวอินทิภรณ์ อยู่สุข   

                นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                           จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน    

  

 

                                                               

                        นางชนัญญา วาดพันธ์                                            นางรัชนีกร  ชะโนภาส

                  นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ                                        พนักงานธุรการ ส3

 

  

                                                               

                   นางสาวดวงพร   ส่องสว่าง                                      นายเชาวฤทธิ์     เสาวมาลย์

      จนท.วิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ                        พนักงานขับรถยนต์ ส2

 

 

                                                               

                     นางสาวศิรภัสสร  อิ่มกมล                                            นางกฤษณา  ชังขำ

                        จนท.ศูนย์บริการร่วม                                            พนักงานทำความสะอาด