แรงงานไทยมีสิทธิรับเงินคืนจากเกาหลี

 

 

 แรงงานไทยที่มีสิทธิ

 

 

 

ได้รับเงินคืนจากสาธารณรัฐเกาหลี

 

 

×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø×Ø

             นางสาวเนาวรัตน์    วัฒนชอบ   แรงงานจังหวัดอุทัยธานี   เปิดเผยว่า  กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน  ได้รับการประสานจากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี ประจำประเทศไทย  เรื่อง  ขอความร่วมมือรวบรวมเอกสารคนงานไทยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินประกันการเดินทางกลับประเทศ และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้างของสาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

             แรงงานจังหวัดอุทัยธานี   กล่าวต่อไปว่า  ปัจจุบันมีคนงานไทยที่มีสิทธิได้รับเงินและยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินดังกล่าว  จำนวน 3,034  ราย  ประมาณ  44  ล้านบาท

      แรงงานจังหวัดอุทัยธานี   ขอประชาสัมพันธ์ให้คนงานที่เคยเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินดังกล่าว  สามารถมายื่นคำร้อง  ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 0-5652-0713  ในวันและเวลาราชการ